Общи условия за участие в промо-кампания:

Томбола за iPhone X” в платформата OLX


Организатор на кампанията в онлайн платформата OLX“ („Кампанията“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805.


I.Предмет на кампанията

1. Организаторът предоставя възможност на потребителите на платформата www.olx.bg да публикуват поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г. и да участват в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).


II. Участници в кампанията

2. Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на ОУ.

3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.


III. Период на кампанията

4. Кампанията се провежда в периода от:

началото на кампанията - 00:01:00 ч. на 18.01.18г.

до нейния край - 23:59:00 ч. на 04.02.18г.


IV. Награда

5. Всеки потребител, който публикува поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г., участва в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).


V. Определяне на победителя

6. Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на кампанията, в присъствието на нотариус, при спазване на предвидените в българското законодателство нормативни изисквания за провеждане на игра-томбола с жребий за определяне на печеливш участник.

7. При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) потребители, които да послужат за резерва, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.

8. При невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първа резерва, в случай, че съществува невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа , се преминава към потребителят - втора резерва и по този начин и при същите условия, докато се стигне до потребителят - трета резерва (включително).

9. Победителят ще бъде обявен на страницата във фейсбук (Facebook) на платформата OLX.

10. Наградата ще бъде получена в офиса на Организатора в София на адрес:

гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805, след представяне на документ за самоличност и подписването на приемо-предавателен протокол.


VI. Механизъм за участие

11. Всеки потребител на платформата има право да участва в Кампанията.

12. Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са публикувани обявите, конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани или типа потребител, който ще вземе участие (нов/стар/бизнес).

13. Всеки потребител, който публикува поне 3 нови обяви в периода на кампанията, участва в томбола за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Silver Gray).

Допълнителни условия:

13.1. И трите обяви трябва да са добавени от един и същи профил на потребител в рамките на кампанията; 

13.2. Участието в промоцията не е обвързано с покупка;

13.3. Използване на промо опции или добавяне на допълнителен брой обяви над третата не носи допълнителни предимства при жребия.

13.4. Участниците приемат настоящите ОУ за участие в томболата и се съгласяват организатора да използва данните им за маркетинг цели, включително да публикува снимката на победителя във Facebook;

13.5. Наградата може да бъде получена единствено от офиса на организатора в София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.

14. Промотирането на обяви или ползването на други платени услуги, предлагани в платформата OLX не е забранено, но не е условие за участие в Кампанията и няма да носи каквото и да е предимство на участник, използвал някоя от платените услуги на OLX.

15. Публикуването на допълнителен брой обяви (над третата) не носи допълнителни предимства при участието в жребия за награда.

16. Доколкото участието в кампанията е свързано с публикуването на обяви, то Общите условия за ползване на OLX следва да бъдат спазвани. Организаторът ще премахва обяви, които противоречат на Общите му условия, а потребителите няма да имат право да оспорват това или да претендират, че поради тази причина не са могли да участват в кампанията.


VII. Лични данни

17. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателво.

18. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.

19. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците, за целите на Кампанията, e необходимо условие за участие. В срока на обработка на данните Организаторът има право да използва личните данни за други подобни маркетинг цели или да се свързва с участниците за целите на директния маркетинг във връзка с Кампанията.

20. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

21. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.


VIII. Други условия

22. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

23. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

24. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

25. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на www.olx.bg.


 ©2018г. | Наспърс Класифайдс България ЕООД